18 กลุ่มจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2010 เวลา 03:36 น.

เอกสารการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0220/ว 4918 ลง วันที่ 6 ธันวาคม 2554 เรื่อง การอบรมระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0220/ว 4670 ลงวันที่ 21 พฤสจิกายน 2554 เรื่อง ขอรับจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal

 

การจัดทำแผนงานช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยี่ยวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

 

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ ว 4498 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 4482 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง การจัดทำแผนงานฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด (เอกสารประกอบการจัดทำแผนงานผื้นฟูและเยี่ยวยาผู้ประสบภัยหลังน้ำลด)

 

โทรสารในราชการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ด่วนที่สุด ที่ ศปภ./มท./ว 227 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554

 

โทรสารในราชการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ด่วนที่สุด ที่ ศปภ./มท./ว 242 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554

 

หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.) 1203/ว21 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2554 เรื่อง ผลการพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

 

หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.) 1203/ว20 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2554 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

 

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ ว 4362 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2554 เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552

 

หนังสือ ก.น.จ. ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว 19 ลงวันที่ 20 กันยายน 2554 เรื่อง ผลการพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของ อ.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ (สิ่งที่ส่งมาด้วย )

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางและหลักเกณฑ์ในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด การจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเสริมสร้างสมรรถนะบุคคลากรของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด(OSM) เพื่มเพิ่มประสิมธิภาพการขับเคลื่อนยุทธผศาสตร์กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณโรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว 2435 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ผลการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (รายละเอียดผลคะแนนคุณภาพแผนฯ)

การเบิกค่าเช่าบ้านของเจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ขอให้แจ้งวงเงินงบประมาณค่าเช่าบ้านที่ประสงค์ขอเบิก(เดือนที่ขอเบิก - เดือนกันยายน 2554)ไปยังกองคลัง สป.โดยตรง สำหรับหลักฐานการอนุมัติขอเบิกค่าเช่าบ้านตามสิทธิ เก็บหลักฐานไว้ที่กลุ่มจังหวัด(กรณีนี้ได้มอบอำนาจไว้แล้ว)

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สบจ.สป.ได้ตั้งคำของบประมาณไว้ กรุณาแจ้งกรอบวงเงินงบประมาณค่าเช่าบ้านให้ สบจ.สป.ทราบด้วย

เอกสารแนบ ตัวชี้วัด 3.1.3 : ระดับความสำเร็จของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0202.1/ ว 671 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย

ทำเนียบการปฏิบัติงาน สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM)

หน.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดทุกกลุ่มจังหวัด ให้ไปรับโทรศัพท์มือถือ ที่สำนักงานกลุ่มจังหวัดที่ท่านสังกัด

การปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินตามสิทธิของข้าราชการที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยราชการสำนักงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

การมอบอำนาจให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัด หรือหัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย

คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM)

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0220/ว 2050 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมายการปฏิบัติของข้าราชการสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (คลิ๊ก เอกสารประกอบ)

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0220/ว 2151 เรื่อง การประชุมสัมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0220/ว 2334 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2553 เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมสัมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ (จากเดิม วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม เป็นวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2553)

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0220/ว 2479 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ ก.บ.ก. ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2553 ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

หนังสือ(ก.น.จ.)ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.) 1203/1051-1068 ลงวันที่ 6 กันยายน 2553  เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสู่การปฏิบัติ (กลุ่มจังหวัด)

รายงานการประชุม

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 06:37 น.