18 กลุ่มจังหวัด

ข้อมูลน่ารู้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2010 เวลา 03:44 น.

ข้อมูลน่ารู้

 

รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัย (ด้านปศุสัตว์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี)

 

รวมกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

 

 

 

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์ (Office of Strategy Management :OSM)

 

 

 

ประมวลภาพการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมสร้างขีดความสารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 08:41 น.